Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Tjidde! custom inear monitors.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst

waarop de afwijkingen betrekking hebben.

 1. Aanbiedingen, opdrachten
 2. Onze aanbiedingen dienen als geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt

aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding

daarvan worden herroepen.

 1. Indien door ons een model, tekening, monster of voorbeeld is getoond/verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zodat de

hoedanigheid van de te leveren zaken daarvan kan afwijken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen veertien dagen

na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

 1. Toezeggingen van onze vertegenwoordigers binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 2. Prijzen
 3. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief BTW. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke deze ook

zijn.

 1. Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst

optredende stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Onze wederpartij is

gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Geldt de verhoging slechts voor

een deel van de overeenkomst, dan kan ontbinding alleen voor dat deel plaatsvinden.

 1. Levering en risico; afnameplicht
 2. De opgegeven levertijden en termijnen voor uitvoering van diensten zullen nimmer zijn de beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van

de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Wij zijn gerechtigd een order in gedeelten te leveren welke

afzonderlijk kunnen worden gefaktureerd.

 1. Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking wordt geacht te

zijn geweigerd: Indien de goederen of diensten aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden op de afgesproken datum, doch zulks

onmogelijk is gebleken; In deze gevallen geraakt onze wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en verbeurt hij aan ons een

direct opeisbare boete van 10% van de overeengekomen prijs. Al onze kosten, voortvloeiende uit deze weigering, komen voor rekening van

onze wederpartij, zulks onverminderd onze overige rechten terzake van deze tekortkoming.

 1. Klachten
 2. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één

werkdag na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen,

fakturen of dergelijke dokumenten als juist.

 1. De wederpartij is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Klachten dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst der goederen c.q.

nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk door de wederpartij bij ons te zijn ingediend.

Telkens dient de berichtgeving vergezeld te gaan van de bewijsstukken.

 1. Klachten over fakturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die fakturen

vermelde gegevens tussen partijen als juist te hebben gelden.

 1. Betalingen
 2. De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan tenzij wij de

tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

 1. Indien binnen overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege de wederpartij is ontvangen, zal er een eerste e herrinering worden

verstuurd. Mocht na deze periode nog geen betaling zijn ontvangen dan hebben wij het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag

een rente ad. 1,25% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten terzake.

 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij

te bewerkstelligen, komen ten laste van de wederpartij. Een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.

 1. Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van ons, op de aangegeven bankrekening NL76ABNA0552122513 t.n.v. T-Mouse

Productions, danwel op een andere door ons aangegeven wijze.

 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare

vorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die

het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur-) vordering.

 1. Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze vordering en de

eventueel daarop vallende renten en kosten behoorlijk gedekt zijn, en dat wij daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zullen kunnen

nemen. Indien zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij

op te schorten.

 1. Faillissement etc.
 2. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet,

alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf,

wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichtingen tot

schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de

 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij

zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van

overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming

van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de wederpartij in verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat hij in verzuim zal geraken,

kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De wederpartij verleent ons de bevoegdheid

daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwd

worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

 1. Aansprakelijkheid
 2. In geval van toerekenbare, niet-tijdige, niet volledige of niet goede levering c.q. prestatie, hoe ook, is aan onze plicht tot vergoeding van de schade

volledig voldaan door hetgeen door de wederpartij is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, naar onze keuze alsnog te leveren c.q. te herstellen

c.q. te verbeteren, onverminderd het bepaalde in artikel 5: “klachten”. In geval zulks niet (meer) mogelijk is zullen wij de geleverde goederen tegen

terugbetaling van de koopsom terugnemen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor technische onvermijdelijke c.q. geringe afwijkingen van kwaliteit.

 1. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het lid 1 van dit artikel bepaalde, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige (verdere) schade,

gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van

persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens onze wederpartij of welke andere schade dan ook.

Mochten wij desalniettemin in rechte tot enige verdere schadevergoeding gehouden worden geacht, dan is onze totale aansprakelijkheid in geen geval

hoger dan de laagste van de volgende twee bedragen: fl. 25.000,- of een ander bedrag gelijk aan een de totale in de desbetreffende overeenkomst

bedongen prijs, exclusief BTW. Wij zijn slechts tot hogere schadevergoeding gehouden indien deze door onze assuradeurs overeenkomstig de

toepasselijke polisvoorwaarden wordt toegekend.

 1. Indien de wederpartij gelaedeerde is in de zin van art. 12 van EG-richtlijn 85/734, worden diens daaruit voortvloeiende aanspraken door dit artikel

niet beperkt of uitgesloten.

 1. Wij kunnen desverzocht met betrekking tot door ons geleverde of te leveren produkten en/of diensten aanbevelingen en/of technische adviezen

geven, zonder daarbij en daarvoor overigens enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij te aanvaarden. De wederpartij is derhalve volledig

verantwoordelijk voor onderzoek naar geschiktheid van het produkt, ook op langere duur, voor het beoogde gebruik c.q. doel. De wederpartij is voorts

volledig verantwoordelijk voor schade welke mocht ontstaan door gebruik van het produkt in strijd met daarbij gegeven instructies.

 1. Verhindering in de nakoming

Een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor in ons risico in geval van

verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer,

oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat

 

gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd, indien deze omstandigheden zich voordoen gedurende een periode van meer dn zes maanden.

In die gevallen zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in plaats van na te komen, waarbij geldt dat de wederpartij ons eerst in de

gelegenheid dient te stellen van deze mogelijkheid gebruik te maken alvorens hij van diens rechten uit onze niet- nakoming gebruik kan maken.

 1. Retentierecht

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens de wederpartij onder ons hebben, onder ons te behouden totdat de wederpartij aan al zijn

verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft

voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

 1. Vrijwaring

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige

voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens de wederpartij zouden zijn. De wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal

in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen. De wederpartij vrijwaart ons

volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van

tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege onze

wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

 1. Hoofdelijkheid

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

 1. Industriële en intellectuele eigendom
 2. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en of modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze produkten en op

door ons vervaardigde en/of ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ons, ook al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt.

Zulks tenzij de afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij terzake rechthebbende wordt of blijft. Ingeval van

inbreuk op de rechten door de wederpartij verbeurt hij een direct opeisbare boete van fl. 25.000,- per overtreding, onverminderd onze overige rechten.

Deze boete is verschuldigd naast en treedt niet in de plaats van de verplichtingen van de schadevergoeding.

 1. De afnemer vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos terzake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk

op rechten van industriële of intellectuele eigendom tengevolge van gebruik door ons van door de afnemer ter beschikking gestelde vormen ontwerpen

of andere gegevens of tengevolge van opslag of aflevering door ons van de mede volgens die gegevens vervaardigde goederen.

 1. Onderhoud

1.Overeenkomsten terzake van diensten en onderhoudswerkzaamheden worden aangegaan voor een zodanige periode, dat daarin tenminste een vol

kalenderjaar is gelegen, en worden behoudens schriftelijke opzegging, telkens 1 jaar verlengd.

 1. Onderhoudsprijzen voor diensten en onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden tijdens de bij ons

gebruikelijke werktijden. Voor uitvoering buiten deze tijden gelden onze bijzondere tarieven, terwijl tevens reistijd en – kosten in rekening kunnen

worden gebracht.

 

 1. Onze werkzaamheden omvatten preventief onderhoud en controles als ook herstelwerkzaamheden, doch garanderen geen ononderbroken en/of

foutloze werking van de onderhouden zaken. Door ons vervangen onderdelen worden ons eigendom.

 1. Toepasselijk recht geschillen
 2. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986, 61) wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Alle geschillen, voortvloeiend uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.
Winkelwagen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op deze website.